Jesteś w: Polityka Prywatności

Kategorie

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika.
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu może stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika.
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
  2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie.
  3. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
  4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia.
  5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
  6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
  7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

DANE OSOBOWE

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klienta, jest TaksiCom Kamil Stępiń z siedzibą przy ul. Leskiego 19/20 w Gdańsku (80-180) (dalej zwany TAKSICOM) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.imalujemy.pl, www.ipomoce.pl, www.imamywszystko.pl (dalej: sklep internetowy) . Adres pocztowy do administratora danych jak podano wyżej. Telefon do kontaktu: 58 535 54 09, adres email: sklep@imalujemy.pl.
3. Dane osobowe zostały podane przez Klienta podczas procesu składania zamówienia a składają się na nie m.in.: imię i nazwisko, adres email login, hasło, adres, NIP, nazwa firmy, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, numer telefonu.
4. Dane osobowe zbierane są za pośrednictwem plików cookies i wynikające z aktywności Klienta w sklepie internetowym.
5. Dane osobowe są przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej na odległość z Klientem, m.in. do:
• transakcji i płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym;
• zakładania i zarządzania kontem Klienta lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy;
• obsługi zgłoszeń przez formularz kontaktowy;
• kontaktowania się z Klientem;
• marketingu i promocji produktów oferowanych przez TAKSICOM;
• celów administracyjnych, statystyk, raportowania wewnętrznego w TAKSICOM
• celów podatkowych i rachunkowych.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie poprzez informację mailową bądź telefoniczną.
7. Klient ma prawdo dostępu do swoich danych, do ich edytowania bądź usunięcia.
8. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez TAKSICOM danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Klient się znalazł
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
10. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:
• pracowników i współpracowników TAKSICOM, którzy muszą mieć dostęp do danych;
• podmioty przetwarzające w imieniu TAKSICOM dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu czynności związanych z umową zawartą między TAKSICOM a Klientem, tj.:
o producentów, świadczących wsparcie techniczne, reklamacyjne;
o podmioty wspierające TAKSICOM w procesie obsługi klienta;
o podmioty obsługujące systemy administracyjne sklepów internetowych, w tym dostawcy usług hostingowych
o podmioty świadczące usługi prawne i rachunkowe dla TAKSICOM;
o podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
o organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
11. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec TAKSICOM mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
12. Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy między Klientem a TAKSICOM a także po jej zakończeniu w celu:
• dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznym i archiwizacyjnym,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
• marketingowym do momentu wniesienia sprzeciwu przez Klienta
13. TAKSICOM jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez TAKSICOM zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
14. Przetwarzanie przez TAKSICOM. wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na sprzedaż oferowanych przez TAKSICOM produktów, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez TAKSICOM.
15. Przetwarzanie przez TAKSICOM wskazanych wyżej w pkt-cie 3 kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
16. Posiadane przez TAKSICOM dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także
z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
17. TAKSICOM nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.


Zapisz się do newslettera

Dbamy o Twoją prywatność. 100% najlepszych ofert, zero spamu